DRO

Elk dorp van de gemeente Venray kent een eigen dorpsraad. De gezamenlijke dorpsraden zijn vertegenwoordigd in de Stichting Dorpsradenoverleg Venray (DRO).

De stichting is opgericht bij notariële akte en heeft tot doel:

  1. het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur van Venray over alle aangelegenheden die de dorpen gezamenlijk betreffen;
  2. het bevorderen van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de dorpen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk;
  3. het bevorderen van de communicatie tussen de dorpen onderling;
  4. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de dorpen, waaronder met name het bevorderen van de leefbaarheid van de dorpen in het algemeen het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners.

Daar waar de individuele dorpsraden zich met name bezig houden met het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray met betrekking tot de leefbaarheid van het eigen dorp en het welzijn van de inwoners van het dorp en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, houdt het DRO zich vooral bezig met het gezamenlijk belang.

Het bestuur van het DRO bestaat uit 26 leden. Elke dorpsraad is met 2 leden vertegenwoordigd.

Het DRO geeft op verschillende manieren inhoud aan haar taak:

  • maandelijks vindt er een overleg plaats met vertegenwoordigers van alle dorpsraden;
  • regelmatig is er overleg met het gemeentebestuur van Venray of ambtelijke vertegenwoordigers over aangelegenheden die alle dorpen aangaan;
  • er wordt ingesproken tijdens raads- en commissievergaderingen van de gemeente Venray;
  • er wordt deelgenomen aan lokale en regionale werkgroepen en commissies.

De belangrijkste formele groeperingen en overleggroepen waarin het DRO zitting heeft zijn:

- Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied;
- Programmaraad Lokale Omroep Venray;
- Werkgroep Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL);
- Kerngroep Wonen, welzijn en zorg;
- Gebiedscommissie Reconstructie Venray Meerlo-Wanssum;
- Contactgroep Woningbouw Kerkdorpen.