Aanleiding plan

Al enige jaren ligt er een plan op tafel om het huidige gemeenschapshuis “De Kleine Loef” in Vredepeel, Gemeente Venray, aan te passen aan de veranderde wensen van de verenigingen en inwoners van Vredepeel.  De warmte-isolatie, de brandveiligheid van het gebouw laat te wensen over, de kozijnen zijn rot en de sanitaire voorzieningen zijn verouderd. Tevens voldoen de ruimten niet meer aan de wensen van de gebruikers. Kortom, de bouwtechnische en functionele staat van het gebouw voldoen niet meer aan de huidige eisen. Aanpassing van het gemeenschapshuis is een van de prioriteiten uit de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Vredepeel van 2010.

Door de sluiting van de basisschool “Regina Pacis” in 2011 en een terugloop in het gebruik van de kerk is door de dorpsraad en de besturen van gemeenschapshuis “De Kleine Loef” en RK parochie “Koningin van de Vrede” nagegaan of de huidige en toekomstige wensen en behoeften van Vredepeel op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden dan in de afzonderlijke accommodaties. Uit de drie besturen is een werkgroep geformeerd die op zoek is gegaan naar antwoorden op de vraag wat Vredepeel nodig heeft voor ontwikkeling van de gemeenschap en hoe op duurzame wijze gebruik gemaakt kan worden van het maatschappelijk vastgoed in het dorp: school, kerk en gemeenschapshuis.

Uitgangspunten daarbij zijn dat Vredepeel een eigen gemeenschapsaccommodatie wil behouden voor ontmoeting, recreatie en culturele activiteiten in de gemeenschap en dat Vredepeel de parochiegemeenschap als samenbindende factor wil behouden. Dat betekent instandhouding van een ruimte voor religieuze diensten van de parochie “Koningin van de Vrede”.

In samenspraak met de verenigingen en leden van de parochiegemeenschap zijn door de werkgroep zijn alle mogelijke opties onderzocht:

  1. Algehele nieuwbouw voor gemeenschapshuis en verkleinde kerk,
  2. behoud kerk en alleen nieuwbouw “De Kleine Loef”,
  3. verbouw kerk tot gemeenschapshuis en verkleinde kerk en sloop “De Kleine Loef”
  4. renovatie “De Kleine Loef”

De werkgroep concludeerde op basis van deze studie en het overleg met de achterban dat optie 3, verbouw van de kerk tot gemeenschapshuis en verkleinde kerk, voor de gemeenschap Vredepeel de meeste kansen biedt. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor behoud van de parochiegemeenschap in Vredepeel en de ontwikkeling van een gemeenschapshuis dat volledig voldoet aan de eisen van deze tijd en de wensen van verenigingen en activiteitengroepen in het dorp. Uit gesprekken met betrokkenen over de ontstane situatie in Vredepeel bleek dat het Bisdom Roermond bereid is in onderling overleg te zoeken naar mogelijkheden van optie 3, waarin sprake is van een gedeeltelijke onttrekking van ruimte maar dat de parochie op deze locatie nog wel als geloofsbijeenkomst bij elkaar kan blijven komen.

Een gemeenschapshuis in een kleine kern als Vredepeel heeft alleen bestaansrecht als bewoners daar gezamenlijk de schouders onder zetten. De werkgroep heeft daarom veel aandacht besteed aan het overleg en het actief betrekken van verenigingen en dorpsgenoten bij de plannen.

In oktober 2012  heeft de externe adviseur gezamenlijk met de drie stichtingen haar bevindingen besproken met alle inwoners en vertegenwoordigers van de verenigingen in Vredepeel. Hoewel veel dorpsgenoten vertrouwd en gehecht zijn aan het huidige gemeenschapshuis “De Kleine Loef”  werd ook waardering uitgesproken voor onderzoek van de werkgroep naar de beste oplossing voor behoud van gemeenschapshuis en de kerk in Vredepeel. De werkgroep kreeg draagvlak voor de conclusie dat behoud van de kerk, sloop van huidige “Kleine Loef” en het onderbrengen van gemeenschapshuis in de kerk de meeste garanties biedt voor de toekomst van de gemeenschap Vredepeel.

Deze uitkomst was aanleiding tot oprichting van de werkgroep “Vredepeel Nieuwe Balans”, bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur gemeenschaphuis “De Kleine Loef”, kerkbestuur en dorpsraad.