Beleid

Beleid

De gemeenschapsaccommodatie functioneert bij voorkeur als het centrale hart van de gemeenschap. De sociaal-culturele voorziening vormt de ontmoetingsplek voor jong en oud binnen de gemeenschap en biedt ruimte voor ontmoeting en diverse (welzijns-) activiteiten. In de kadernota Accommodatiebeleid (2010) is de ambitie opgenomen dat elk dorp/wijk beschikt over een eigen ontmoetingsplek. Daarbij is aangegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid aanvullend is op het particulier initiatief. De ontwikkeling en/of instandhouding van een gemeenschapshuisaccommodatie vraagt om draagvlak van de gemeenschap c.q. de bewoners. Bij de bewoners dient voldoende bereidheid te bestaan om van de accommodatie gebruik te maken en hiervoor (bestuurlijke) verantwoordelijkheid te dragen. De gemeenschapsaccommodaties vormen een afspiegeling van het sociale klimaat in dorpen en wijken (verenigingsleven en vrijwilligerswerk). Voor elke gemeenschap geldt dat zij zicht onderscheidt in omvang, identiteit, samenstelling, samenhang en cultuur. Die verschillen zijn ook zichtbaar aanwezig in de wijze waarop de gemeenschapsaccommodatie worden beheerd. Grofweg zijn in het dagelijks beheer drie vormen te onderscheiden:

 • Zonder betaalde beheerder (vrijwilliger met onkostenvergoeding)
 • Met beheerder in dienst en
 • Beheer door een horecaondernemer.
   

De dorps- en wijkgemeenschap draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een gemeenschapsaccommodatie.

 • Sociaal: Het stimuleren van het gemeenschapsleven staat centraal in de gemeenschapsaccommodatie van Vredepeel. De sfeer is gemoedelijk en aan alle wensen van de gebruikers komen we tegemoet. Het biedt een oplossing op sociaal-cultureel gebied.
 • Cultuur: Er is ruimte voor een mobiel podium die in de nieuwe ruimte op diversen plaatsen kan worden opgebouwd, goede vast licht- en geluidsinstallatie wordt ook meegenomen in het plan. In de zaal is ruimte voor ca. 250 personen. ​
 • Structurele en incidentele activiteiten: De ‘huiskamer’ is vooral bedoeld om de verenigingen onder één dak te vestigen en heeft als functie het samenbrengen van de inwoners en leden van de verschillende verenigingen.​
 • Commercieel: Om activiteiten in het nieuwe gemeenschapsaccommodatie te kunnen realiseren dient er een goede financiële huishouding te zijn. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk;
  • Paracommercie (verruiming regels paracommercie)
  • Subsidieregeling (stimuleren en onderondersteunen van initiatieven in gemeenschapsaccommodaties)
  • Verlaging gemeentelijke heffingen (mogelijkheden van kwijtschelding / ontheffing van OZB bezien)

Andere aandachtspunten van beleid kunnen zijn:

 • Multifunctionaliteit 
 • Toegankelijkheid / bereikbaarheid 
 • Horecafunctie 
 • Draagvlak en samenwerking  

 

Schoon door de Poort : naar een zelfstandige exploitatie in 2018