Historie Vredepeel

De naam PEEL komt waarschijnlijk van de Latijnse naam “Locus Paludis”, wat betekent “moerassige plaats”. Door de eeuwen heen is de grens tussen Brabant en Limburg in de Peel het onderwerp van geschillen geweest tussen de verschillende buurgemeenten. Meestal vanwege de turfwinning, het afplaggen van de heide, het grazen van schapen en het plaatsen van bijenkorven wat natuurlijk ook op andermans grond lucratief was.

In het gebied Vredepeel was met name het recht van  gebruik van de gronden voor beweiding een twistpunt tussen Venrayse inwoners en die uit het Land van Cuyk.

Uiteindelijk ging de “Vredepaal” een centrale rol spelen en gaf deze de Vredepeel haar naam.

In de Franse tijd stond de “Vredepaal” op de kaart als “Le Petit Loeff”, De Kleine Loef, welke naam nu nog terug komt in de naam van het gemeenschapshuis.

In 1949 kreeg Venray het gebruik van het gebied wat nu Vredepeel heet, 464ha., definitief toegewezen met als tegenprestatie dat de helft van de te bouwen boerderijen toegewezen zouden worden aan inwoners van de gemeenten St. Anthonis en Vierlingsbeek en de andere helft aan inwoners van de gemeente Venray

Toen werd de Vredepeel Commissie opgericht, die de verkaveling en ontginning regelde. In de begin jaren 50 werd met handkracht dit Peelgebied ontgonnen.

In 1954 werden de eerste boerderijen gebouwd en daarmee kwamen de eerste bewoners naar dit voormalig heidegebied.

Op 16 juni 1955 werd op de plaats waar de kern van het dorp zou komen door de toenmalige minister van Landbouw Sicco Mansholt “de Steen” onthuld waarin de naam VREDEPEEL staat gebeiteld.

Enkele straatnamen van ons dorp hebben een historisch verleden, o.a.:

* Joh. v. Wyttenhorstweg:

Dhr. J. v. Wyttenhorst was ten tijde van Karel de Vijfde een belangrijk arbiter bij het oplossen van geschillen.

* Keizer Karelweg:

Genoemd naar Keizer Karel de Vijfde, Heer der Nederlanden, waaronder ook dit gebied, toen genaamd “Land van Kessel” viel.

In 1939 werd ter verdediging van het zuidoosten van Nederland het Defensiekanaal of Peelkanaal met zijn kazematten aangelegd.

Ten tijde van de opening van het dorp viel het besluit dat op de plaats waar eigenlijk 45 boerderijen zouden komen een vliegveld aangelegd zou gaan worden. Vliegbasis de Peel dat op 1 mei 1957 officieel in gebruik werd genomen.

Dit was de eerste rem op de groei van het dorp.

Vredepeel werd vrijwel direct voorzien van elektriciteit maar waterleiding werd pas in 1962 aangelegd.

In september 1958 is de school “Regina Pacis”gereed, waar de eerste jaren ook de kerkdiensten plaats vinden.

In 1962 is het gemeenschapshuis “De Kleine Loef” geopend, welke ruimte tevens dienst deed als kleuterschool.

Vanaf 1959 worden jaarlijks in het weekend van de derde zondag van juli de Vredefeesten gehouden.

Op 2 juni 1963 wordt de kerk “Koningin van de Vrede” door deken Loonen ingezegend.

In 1964 wordt op de parochievergadering de Culturele Commissie benoemd, met als taak culturele en sportieve activiteiten te bevorderen.

Ook ontstaan de verenigingen, als eerste in 1961 de boerinnen-bond.

In 1970 wordt de Culturele Commissie omgedoopt tot Contact Commissie en wordt in 1975 omgevormd tot Dorpsraad.

In 1976 wordt de kleuterschool gesloten wegens het gering aantal kinderen. Maar in augustus ’85 komen de kleuters weer terug naar ons dorp, doordat de lagere school wordt omgevormd tot Basisschool.

Op 31 okt. 1981 werd een nieuwe Vredepaal door de burge-meesters van Bakel, Oploo, Vierlingsbeek en Venray ingegraven. In het tv.-programma Van Gewest tot Gewest werd ruimschoots aandacht besteed aan ons dorp. V.V.V.-Venray bood Vredepeel een betonnen Vredepaal aan, als symbool van de bewogen geschiedenis. Deze paal staat op het gazon vóór de pastorie.

In 1983 was sprake van mogelijke plaatsing van kruisraketten op Vliegbasis de Peel. Dit leidde tot veel landelijke protesten en locale demonstraties door het Vredesberaad Venray.

Op 1 juli 1993 wordt Vliegbasis De Peel officieel opgeheven en vervangen door de Groep Geleide Wapens.

In 1995 heeft het gemeenschapshuis een “face-lift”gekregen. Er werd een stuk aangebouwd. Daarin kwam een nieuwe keuken. Tevens werd het interieur danig gemoderniseerd.

Ons dorp is op initiatief van de dorpsraad ook actief in het verfraaien van de kern. In 1995 kregen wij van de Heidemaatschappij het predikaat “kern met Pit” overhandigd.

In 1999 werd ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastoor H. Janssen de Mariakapel gebouwd.

In 2000 werd wederom een nieuwe Vredepaal, van steen, geplaatst, omdat de houten paal uit 1991 was “ontvreemd”.

In 2005 vierden wij het 50-jarig bestaansfeest van ons dorp. Hierover is een boek getiteld “ ’n halve eeuw Vredepeel” en een dvd uitgegeven.

In 2007 is de eerst Dorpsomgevingsplan (DOP) opgesteld.

In 2008 vierden wij het 50-jarig bestaan van de Vredefeesten met voor het eerst een echte kermis.

In 2009 zijn de wandel knooppunten routes aangelegd.

In 2011 sloot de Basisschool “Regina Pacis” zijn deuren. Na jarenlange dreigingen tot sluiting is voor een fusie gekozen met de basisschool in Merselo, laten omgedoopt tot basisschool ”De Lier”. De laatste schoolweek is in stijl afgesloten met een reunie van oud-leerkrachten en oud leerlingen.

In 2012 Vliegbasis De Peel werd omgebouwd tot een kazerne voor lucht en landmacht genaamd “Generaal-Luitenant Bestkazerne”.

In 2012 vierden wij het 50-jarig bestaan van het gemeenschapshuis “De Kleine Loef”.

In 2013 vierden wij het 50-jarige bestaansfeest van het kerkgebouw.

In het najaar van 2013 vierden wij het 44-jarig jubileum van Carnavalsvereniging “De Klutetrappers”.

Van 2014 t/m 2017 zijn onder leiding van de werkgroep “Vredepeel Nieuwe Balans” plannen gemaakt en uitgewerkt om het kerkgebouw te verbouwen tot een kleiner kerkgedeelte en de rest met daarbij nog een gedeelte  nieuwbouw tot gemeenschapshuis.

Begin 2018 is hiermee te starten.

Het huidige gemeenschapshuis zal daarna worden gesloopt.

Vredepeel heeft circa 240 inwoners.